Historiek

 

 

Handboogschuttergezelschap

 

“ HET EDEL TIJDVERDRIJF “

 

 

 

Ten jare achttienhonderd negen en zestig, op de tweeden Februarij, O.L.V. Lichtmis, werd ter herberge “In het pannenhuis” bij Franciscus Backx, Poppenstraat, Esschen, een handboogschuttergezelschap opgericht dat de naam “Het Edel Tijdverdrijf” zal dragen.

 

Het hiernavolgend reglement, werd met algemene stemmen aanveerd.

 

- Om tot lid van des gezelschaps te kunnen aanveerd  worden moet men aan de volgende voorwaarden voldoen, 1) ten minste den ouderdom van zestien jaar hebben bereikt; 2) kennelijk van een goed en zedelijk gedrag hebben bereikt; 3) zich aangeven bij een van de bestuursleden; 4) bij de geheime kiezing de meerderheid der stemmen bekomen.

 

- De leden des gezelschaps zullen bij hun intreding eenen belofte van getrouwheid aan het reglement, en gehoorzaamheid aan het bestuur moeten ondertekenen.

 

- Gezelschapsleden die zich plichtig maken aan  lastertaal, of onbetamelijke woorden uitspreken, zullen door de voorzitter worden vermaand, en kunnen bij herhaling derzelfde uit het gezelschap worden verbannen.

 

- De maandelijkse contributie is vastgesteld op 15 ct. en zal op de eersten zondag van iedere maand door de secretaris-schatbewaarder  worden opgevorderd.

 

- Op den eerste Zondag der maanden April tot en met October zal er om 5 uur eene potheul geschoten worden waarop ieder lid moet tegenwoordig zijn op straffe van 15 ct. boete.

 

- Het jaarlijks teerfeest zal gehouden worden op den eerste Zondag na Drij-Koningen, en beginnen met een H. Mis ter zielelafenis van de afgestorven gezelschapsleden. Het bijwonen hiervan is verplichtend op straffe van 1 fr. boete.

 

- Bij het afsterven van gezelschapsleden, zal het bestuur de lieden aanwijzen die den aflijvige zullen dragen. Het bijwonen van de lijkdienst is voor eenieder verplichtend, evenzo op straffe van 1 fr. boete.

Indien een lid van het gezelschap in het huwelijk treedt, zal hij zijne medegezellen trakteren met een vat gerstebier, en dit binnen het tijdverloop van twee maanden na den trouwdag.

Gebrekkige en ziekelijke leden, en ook diegene die in soldatendienst vertoeven, worden van alle boeten hoegenaamd vrijgesteld.

 

 

 

 

- Op den tweede paasdag, zal er ieder jaar geconcurreerd worden om den titel van koning des gezelschaps. De schutter die drij achtereenvolgende jaren koning schiet wordt tot keizer uitgeroepen, en is vrijgesteld van alle boeten. De bijwoning der koningsschieting is verplichtend voor ieder lid eveneens op straffe van 15 ct. boete.

 

- Het bestuur is samengesteld uit eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter, eenen eerste en eenen tweede secretaris, en twee commissarissen, den eerste secretaris is insgelijks gelast met het ambt van schatbewaarder.

 

- De bestuursverkiezing zal ieder jaar gehouden worden op den eerste zondag der maand meert. De leden die reeds tot het bestuur behoorden, kunnen allen herkozen worden. Om verkozen te worden is de volstrekte meerderheid der stemmen bij geheime zitting vereischt.

Bij gelijkheid van stemmen zal in alle gevallen den voorzitter beslissen.

 

 

- Met algemeenheid van stemmen wordt het hiernavolgend bestuur verkozen:

 

Voorzitter: Adrianus Peeters, ondervoorzitter; Joannes Kerstens,

Secretarissen; Willem Peeters en Piet Van Aert,

Commissarissen; Joannes Nelen en Franciscus Backx.

- Alzo gedaan en goedgekeurd door al de leden als hierboven vernoemd te Esschen, den tweeden Februarij achtien honderd negen en zestig.

 

Getekend:

 

De sceretarissen,                                       De voorzitters,

     ( get. )                                                         ( get. )

 

W. Peeters                                                  A. Peeters

P. Van Aert                                                         J. Kerstens

 

 

 

Historiek

 

 Terug naar hoofdpagina