Historiek

 

 

                                               STANDPUNTEN – STATUTEN

 

 

 

 

 

 Art. 1. BENAMING.

Er werd op de tweede februari achttienhonderd negen en zestig een handboogmaatschappij opgericht met name: Edel Tijdverdrijf.

 

Art. 2. ZETEL.

De maatschappij is gevestigd te Essen-Horendonk.

 

 

Art. 3. DOEL.

De maatschappij stelt zich ten doel de handboogsport te bevorderen en te veredelen en de algemene belangen van de aangesloten leden te behartigen, derhalve dient de sport een liefhebberij te blijven en is het de aangesloten leden verboden welkdanige bezoldiging ook te aanvaarden voor om het even welke schieting.

 

Art. 4. MIDDELEN.

 

De maatschappij streeft ernaar het in art. 3 vooropgezette doel te bereiken door alle wettige middelen en wel door:

a)     het organiseren van handboogwedstrijden met eventueel daaraan verbonden clubkampioenschappen.

b)     het tegen gaan van misbruiken en bedrieglijke daden.

c)      het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling en met andere maatschappijen.

d)     het optreden voor de belangen van de maatschappij en de handboogsport bij de overheid en andere instanties.

e)     alle hogere niet vernoemde middelen.

 

Art. 5. BESTUUR.

 

Het bestuur bestaat uit zes leden, te weten: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretarisschatbewaarder, een sportleider en twee commissarissen. De functie van secretarisschatbewaarder kan desgewenst ontdubbeld worden en verdeeld onder de leden van het bestuur.

De voorzitter is gemachtigd het bestuur in vergadering bijeen te roepen, bij gelijkheid van stemmen is zijn stem doorslaggevend. Hij zal steeds waken over de goede gang van zaken en is steeds gemachtigd de werkzaamheden van de andere leden van het bestuur na te zien.

De ondervoorzitter zal de voorzitter bij staan en in geval van afwezigheid van deze laatste, hem vervangen.

De secretarisschatbewaarder is gelast met het bijeenroepen der vergaderingen, het bijhouden van leden en kasboeken, het maken van de verslagen der vergaderingen en alle correspondentie, hij brengt jaarlijks verslag uit over de kastoestand, hij is belast met het beheer der gelden en is daarvoor aansprakelijk, stukken van hoogst belangrijke aard behoeven mede ondertekening van de voorzitter.

De sportleider is gelast met het opmaken en uitmaken van de schietingen. hij is ook verantwoordelijk voor het goed en vlot verloop van alle sportactiviteiten die in de maatschappij zullen plaats hebben, onder meer het koningsschieten, de potheulschietingen, bondsschietingen en andere vriendschappelijke wedstrijden. De sportleider zal bij eventuele afwezigheid of verhindering tot het uitoefenen van zijn functie door een ander lid van het bestuur worden vervangen.

De commissarissen hebben geen specifieke opdracht, doch staan steeds ten dienste van de overige leden van het bestuur.

 

Art. 6. BESTUURSVERKIEZING.

 

De leden van het bestuur worden verkozen voor een periode van twee jaar, jaarlijks treedt de helft af, bij pare jaartallen de voorzitter, de sportleider en de eerste commissaris, bij onpare jaartallen de ondervoorzitter, de secretarisschatbewaarder en de tweede commissaris. Om gekozen te worden moet een bestuurslid de volstrekte meerderheid van stemmen behalen.Tot lid van het bestuur kunnen verkozen worden

        a)  de aftredende leden,

        b)  kandidaten door het bestuur voorgesteld,

        c.) leden van de maatschappij welke minstens 3 jaar lid zijn.

De jaarlijkse bestuursverkiezing dient plaats te hebben in februari of maart, datum door het bestuur jaarlijks te bepalen.

 

Art. 7. BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR.

 

Het bestuur heeft als opdracht de statuten evenals de besluiten door de vergadering genomen uit te voeren en de reglementen stipt te doen na leven.

Het is gemachtigd nieuwe voorstellen op te maken, dewelke worden voorgelegd aan de vergadering. Het bestuur kan ten alle tijden een vergadering bijeen roepen. Wijzigingen en aanvullingen van de statuten dienen met een 2/3 van de stemmen te gebeuren. Het bestuur is gemachtigd alle regelingen te treffen voor de schietwedstrijden. Bij onvoorziene omstandigheden mag het bestuur maatregelen treffen en uitvoeren, zonder voorafgaande goedkeuring van de vergadering.

 

Art. 8. NIEUWE LEDEN.

 

Nieuwe leden dienen zich aan te aan te geven aan een der bestuursleden. Het bestuur beslist vooraf of de kandidatuur wel of niet wordt weerhouden, daarna stemt de vergadering bij geheime stemming over het nieuwe lid, gewone meerderheid is voldoende om aangenomen te worden.

 

Art. 9. WANGEDRAG.

 

Het bestuur zetelt als tuchtraad in alle gevallen van wangedrag, zoals de eendracht onder de leden in gevaar brengen, handelen tegen de geest van onze maatschappij of door gedrag en optreden schade en nadeel berokkenen aan onze vereniging, toepasselijke straffen zijn de berisping, de schorsing en de uitsluiting. Uitgesproken straffen worden schriftelijk betekend.

 

 

 

Art. 10. ONTSLAG.

 

Ledenschutters die ontslag nemen dienen dit schriftelijk te melden aan de voorzitter van de maatschappij en aangetekend te verzenden.

 

Art. 11. RAADSLEDEN.

 

De twee raadsleden die de maatschappij vertegenwoordigen bij de sector Essen worden door het bestuur aangesteld voor een periode van twee jaar, deze periode kan desgewenst telkens worden verlengd, het bestuur heeft evenwel het recht ten alle tijden het mandaat van afgevaardigde (raadslid) te ontnemen, bij onvoldoende belangstelling of in gebreke blijven van hun taak en opdracht. De raadsleden beloven trouw de aangenomen standpunten van de maatschappij te verdedigen bij de sector Essen en dienen te stemmen volgens de beslissingen aangenomen door het bestuur en de maatschappij.

 

Art. 12. TEERFEEST.

 

Het jaarlijks teerfeest wordt gehouden op de eerste zaterdag na driekoningen, te weten, zes januari, de bespreking van het teerfeest zal telkens gebeuren, indien enigszins mogelijk op tweede kerstdag.

 

Art.13. TIJDPERK-ONTBINDING.

 

Het bestaan van de maatschappij “Edel Tijdverdrijf” is onbepaald. De ontbinding kan slechts worden uitgesproken in algemene vergadering en dit met 2/3 van de aangesloten leden.

Bij geval dat 2/3 van de aangesloten leden niet aanwezig zijn, zal een tweede oproep worden gedaan. Als dan wordt beslist bij meerderheid van de aanwezige leden. Bij ontbinding zullen de vlaggen, trofeeën en kunstvoorwerpen overgemaakt worden een het oudheidkundig museum van Essen. Het eventueel batig saldo zal aan een werk van liefdadigheid worden overgemaakt.

 

Art. 14. LIDGELDEN.

 

De bijdrage van de leden zal op de vergadering die gehouden wordt in de maand december (besteedag genoemd), worden vastgesteld voor het daarop volgend jaar. Leden die weigeren hun lidgeld te betalen worden automatisch uitgesloten uit de maatschappij.

De secretarisschatbewaarder is gelast met het ontvangen van de lidgelden. Hij mag dit doen volgens goeddunken, ondermeer per x aantal maanden, per half jaar of in eenmalige aanbetaling.

 

Art. 15. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

Een door het bestuur op te stellen reglement dat geen bepalingen mag bevatten, in strijd met de statuten, maar alleen voorziet in al de modaliteiten aangaande de jaarlijks terugkerende schietingen die in onze maatschappij zullen plaats hebben, verder voorziet dit huishoudelijk reglement in alle onderwerpen welke regeling behoeven.

 

Art.16. VERGADERINGEN.

 

Jaarlijks zullen er minstens twee algemene vergaderingen plaats vinden, te weten, in de maand februari of maart, met als dagorde ondermeer: bestuursverkiezing en voorleggen  van de kasverslagen door de secretarisschatbewaarder en de sportleider, respectievelijk over de kas van de maatschappij “Edel Tijdverdrijf”, de potheulkas en de bondsschietingenkas, in de mand december zal er een algemene vergadering plaats vinden met als dagorde ondermeer, bespreking van het teerfeest (besteedag) en indien nodig het vaststellen van de lidgeld voor het volgend jaar.

 

Art. 17. GOEDKEURING.

 

Deze standpunten, statuten goedgekeurd in de algemene vergadering van 26 december 1979 met een 2/3 meerderheid voorziet in de vervanging van de standpunten, statuten goedgekeurd de 2é februari 1869.

 

 

 

Getekend:

 

-     de voorzitter, Backx Petrus

-     de ondervoorzitter, Van GINDEREN Jos

-     de secretarisschatbewaarder, Gabriels Leon

-     de sportleider, Henri Mol

-     1ste commissaris, Cools Gerard

-     2de commissaris, Brouwers Frans   

 

 

N.B. de secretarisschatbewaarder zal er zorg voor dragen het oorspronkelijk reglement, opgesteld bij de oprichting van de handboogmaatschappij “Edel Tijdverdrijf” op 2 februari 1869 goed te bewaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvulling statuten “Edel Tijdverdrijf”

 

Wijzigingen aangebracht en aangenomen op de vergadering van 25 februari 1978, aangaande de jaarlijkse bestuursverkiezing, met 17 stemmen voor twee tegen en een blanco.

De leden van het bestuur worden verkozen voor een periode van twee jaar, jaarlijks treedt de helft af, op deze wijze, bij pare jaartallen, de voorzitter, de sportleider en de eerste commissaris.

Bij onpare jaartallen, de ondervoorzitter, de secretarisschatbewaarder en de tweede commissaris.

Tot lid van het bestuur kunnen verkozen worden, de aftredende leden, kandidaten door het bestuur voorgesteld, de leden van de maatschappij welke minstens drie jaar lid zijn.

Dit voorstel gaat vanaf nu in werking.

 

 

Getekend,

 

25 februari 1978

de sportleider,  Mol Henri.

 

 

 

 Historiek 

 

 Terug naar hoofdpagina