Reglementen

 

 

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

 

 

 

 

1.      KONINGSSCHIETEN.

 

Het jaarlijks koningsschieten heeft plaats op de tweede sinksendag, aanvangsuur door het bestuur vast te stellen, het koningsschieten kan door omstandigheden op een andere dag gebeuren, dit wordt door het bestuur beslist.

De titel van “Koning van Edel Tijdverdrijf “ wordt toegekend aan de schutter die de hoogste punten schiet in 36 pijlen, bij gelijkheid na 36 pijlen worden telkens series van 3 pijlen toegevoegd tot er een winnaar gekend is. De titel van “ Keizer van Edel Tijdverdrijf “ wordt toegekend aan die schutter die 3 maal de koningstitel weet te behalen, indien hij of zij het (de) volgend (e) jaar (en) minder punten schiet dan de nieuwe koning komt deze titel te vervallen.

De titel van “Prins van edel tijdverdrijf “ kan eventueel worden toegekend aan die schutter die het beste resultaat weet te behalen ten opzichte van zijn gemiddelde behaald bij de voorbije bondsschietingen van dat lopende jaar, of van die schutter die regelmatig meespeelt bij “ jonger dan je denkt “ en daardoor een gewettigd gemiddelde kan voorleggen. De koning ontvangt een geldelijke beloning van de maatschappelijke kas en dit wordt door het bestuur vastgesteld.

Kunnen niet deelnemen aan het koningsschieten, die ledenschutters welke de bondsschietingen onder een andere maatschappij dan “ Edel Tijdverdrijf “ meeschieten.

 

2.      POTHEULSCHIETING.

 

De maandelijkse potheulschieting heeft plaats op de eerste zaterdag van iedere maand om 8 uur, het bestuur heeft evenwel het recht om onvoorziene redenen de potheulschieting te verschuiven of zelfs op te schorsen.

De schutters worden in twee gelijke ploegen verdeeld, in voor- en achter-heul indien het aantal deelnemers onpaar is zal er een dam (schutter die dubbel telt) worden aangeduid. Het heulen geschiedt volgens aloude gewoonte, te weten, alle pijlen worden samengevoegd en dan gelijktijdig over de boog op de grond te laten glijden, de pijlen die het dichtst bij de punt van de boog liggen vormen de voorheul, de schutters die betalen een frank per roos, behalve diegene die de roos schiet, daarenboven betalen de schutters van de verliezende heul 1 frank extra. De afwezige schutters dienen een boete van 10 frank te betalen, zieke en gekwetste schutters zijn vrij van deze boete, al de opgelegde boeten kunnen ten alle tijden worden gewijzigd en aangepast door het bestuur. De sportleider dient de opgelegde boeten te ontvangen, hij beheert deze gelden en zal ieder jaar een duidelijk overzicht geven van de kas. Het saldo van de potheul wordt gebruikt om de lidgelden te betalen voor de schutters aangesloten bij de Vlaamse Liga, de verzekering bij de sector Essen, bijleggen bij de bondsschietingen, eventueel reisvergoedingen en andere kosten waarover het bestuur zal beslissen in hoever het de potheulkas het nog toelaat.

Bij elke potheulschieting kan vooraf gestemd worden over nieuwe leden, met dien verstande, dat ten minste 1/3 van de effectieve schutters aanwezig zijn, hier wordt onder verstaan, die schutters die deelnemen aan de bondsschietingen van de sector Essen.

 

 

 

 

3.      BONDSCHIETINGEN.

 

De sportleider is verantwoordelijk voor de bondsschietingen zowel in eigen lokaal als in een andere maatschappij voor zo ver hij aanwezig is, hij stelt het vertrekuur vast, dient de geschoten punten na te tellen en staat borg voor een zo goed en vlot mogelijk verloop van de schieting. Hij zal ook elk jaar een duidelijk overzicht geven van de kas van de bondsschietingen en er zorg voor dragen dat deze kas niet in deficit komt, om deze reden is de sportleider gemachtigd een bedrag te vragen aan alle schutters die deelnemen aan de bondsschietingen indien dit noodzakelijk is. Nieuwe schutters betalen ้้nmaal 60 frank om deel te kunnen nemen.

 

 

4.      TWEEDAAGSE  -  ZESDAAGSE.

 

Het bestuur zal er nauwlettend op waken dat de jaarlijkse tweedaagse voor dames en de jaarlijkse zesdagen voor heren in de best mogelijke omstandigheden kunnen doorgang vinden en zal alle mogelijk steun verlenen aan deze beide schietingen.

Er zal ook een bijzondere oproep gedaan worden op onze leden om het hunne bij te dragen om een zo groot mogelijk succes te maken van deze propagandawedstrijden voor onze vereniging

 “ Edel Tijdverdrijf “.

Om deze hoger vermelde redenen is er geen enkele voorwaarde aanwezig dat deze beide schietingen, damestweedaagse en zesdaagse, zouden kunnen of mogen plaats vinden in een andere maatschappij dan “ Edel Tijdverdrijf “.

 

5.      VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN.

 

Het is de taak van het bestuur te onderhandelen om eventueel een vriendschappelijke ontmoeting in te richten met een andere maatschappij, zulke wedstrijden dienen te gebeuren in heen en terug wedstrijd. De leden dienen tijdig schriftelijk te worden ingelicht. Ieder lid heeft recht op deelname aan zulke wedstrijden. Het bestuur zal eerder alle formaliteiten bespreken en uitwerken voor deze soort wedstrijden, wat betreft aantal pijlen aanvangsuur, inleg, prijzen en vervoer enz.

 

6.      PLOEGENWEDSTRIJDEN.

 

Onder ploegenwedstrijden wordt verstaan deze kampen uitgeschreven door sector Essen of een andere maatschappij waaraan er door drie-, vier-,vijf of zestallen wordt deelgenomen.

De sportleider zal steeds de ploegen op een zo eerlijk mogelijke wijze samenstellen, dit aan de hand van de gegevens waarover hij beschikt, ondermeer van de gemiddelde behaald bij de bondsschietingen van sector Essen. De schutters dienen deze manier van samenstelling der onderscheiden ploegen te aanvaarden, en mogen ook niet onderling ruilen van ploeg.

 

 

 

 

 

 

7.      ALGEMENE BEPALINGEN.

 

Het bestuur beslist:

a)   over het beschikbaar stellen van prijzen voor wedstrijden,

b)   over vergoedingen van eventueel reiskosten,

c)   over alle aangelegenheden niet voorzien in het huishoudelijk reglement.

Het bestuur vraagt:

a)     aan de leden met nadruk, evenwel zonder sancties, de begrafenis plechtigheden bij te wonen van een overleden medelid, de leden zullen in kennis worden gesteld wanneer een medelid is overleden.

b)     Aan de leden schutters zich eerlijk correct en sportief te gedragen in alle wedstrijden, zowel deze die plaats vinden in of buiten de maatschappij, ze moeten zo nauwkeurig mogelijk de punten noteren en zich fair opstellen zowel te opzichte van de inrichters als van hun medeschutters.

 

 

Essen – Horendonk, 26 december 1979.

 

Getekend:

-     de voorzitter Backx Petrus

-     de ondervoorzitter,  Van Ginderen Jos

-     de secretaris – schatbewaarder, Gabriels Leon

-     de sportleider, Mol Henri

-     1 ste commissaris, Cools Gerard

-     2 de commissaris, Brouwers Frans

 

 

 

 

Reglementen 

 

 Terug naar hoofdpagina